บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด ศูนย์การค้าไดอาน่า ธุรกิจในเครือพิธานกรุ๊ป บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ ศูนย์การค้าแห่งแรกในภาคใต้ตอนล่าง ที่ดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี พร้อมด้วยสวัสดิการและโบนัสพิเศษ (นอกเหนือจากโบนัสปกติ) จ่ายโบนัสปีละ 2 ครั้ง มีเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน และทุนการศึกษาสำหรับลูกพนักงาน พนักงานเข้าใหม่ อายุงาน 6 เดือน มีสิทธิรับโบนัส
มีความต้องการรับสมัครทีมคุณภาพ ดังนี้

ลักษณะงาน

- บริหารยอดขายในแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย

- ทำการวิเคราะห์ยอดขายและหาแนวทางแก้ไขผลักดันยอดขาย

- ตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าเครดิต / บริหารจำนวนสต๊อกสินค้า

- ตรวจสอบและติดตามสินค้า CSMT . by Brand ให้มีจำนวนสต๊อกเพียงพอ

- ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและป้ายในแผนกให้เกิดยอดขายสุงสุด

- ดูแลการบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

- สนับสนุน/ดูแลพนักงานในแผนก

- มีประสบการณ์ห้างสรรพสินค้า พิจารณาป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุระหว่าง 28 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี

- สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

- บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

- มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบดูแล ควบคุม บริหารจัดการงานภายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดทุกสาขาให้เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

- ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิด Supermarket ในแต่ละวัน รวมทั้งการดูแลควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาทั้งหมด ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานร้าน จัดระบบภายในร้าน

- วางแผนส่งเสริมการขาย และกำหนดกลยุทธ์กระตุ้นยอดขาย และบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

- บริหาร Stock สินค้า และสินค้าไม่เคลื่อนไหว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- จัดทำแผนงานประจำปี วางเป้าหมายและกลยุทธ์ต่างๆ ในแต่ละปี

 

คุณสมบัติ

1.เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

3.ประสบการณ์ด้านบริหารงานซูเปอร์มาร์เก็ต 3 ปีขึ้นไป

4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel ได้ดี

5. ประสบการณ์ด้านการจัดการ และบริหารงานในซูเปอร์มาร์เก็ต

     (เคยผ่านงานห้างสรรพสินค้ามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

6. มีความรับผิดชอบและภาวะผู้นำสูง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีประวัติทุจริต

7. สามารถทำงายภายใต้ความกดดันได้

 

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล  HR@diana.co.th

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่074 - 272222 ต่อ 3619

-Work-in เข้ามาสมัครงานวันจันทร์ - ศุกร์ (ช่วงเช้า 09.00 - 11.00 น.) (ช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น.)

***งดรับสมัครงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาวครอบคลุมถึงกิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญ

2. จัดทำแผนงบประมาณประจำปี และแผนอัตรากำลังคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน

3. ควบคุมการปฏิบัติงานภายในฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการตรวจสอบที่กำหนดรวมทั้งสอบทานร่างรายงานผลการตรวจสอบ

4. ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือ ระบบหรือวิธีการต่างๆ ในการประเมินประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

5. ร่วมกับผู้บังคับบัญชา จัดทำแนวการตรวจสอบ Audit Program ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขององค์กร

6. ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ และขอความเห็นจากผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจ

7. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะโดยนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขปรับปรุง และติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

8. จัดทำคู่มือและเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐาน

9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุ  30 - 45 ปี

2. จบการศึกษาปริญญาตรี (ทางด้านบัญชี การเงิน หรือบริหาร) มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี

3.มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการทีมงานได้ดี

4. มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ เที่ยงตรง รักษาความลับขององค์กรได้ และทัศนคติที่ดี

5. มีทักษะในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและประเมินระบบการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

6. มีทักษะในการเขียนรายงานผลการตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ และสามารถสื่อสารให้ผู้รับการตรวจเข้าใจในประเด็น / ผลกระทบ / ข้อเสนอแนะได้อย่างชัดเจน
7. มีความใส่ใจ พร้อมในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

8. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

9. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

10. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

 

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล  HR@diana.co.th

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619

- สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

  วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09: 00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น. ( ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. บริหารยอดขายและต้นทุนของสาขา ให้สอดคล้องกับเป้าหมายรายเดือนจากผู้จัดร้าน

2. ช่วยผู้จัดการร้าน ในการบริหารจัดการทีมงานและพนักงานในสาขาที่รับผิดชอบ ประมาณ 10-15 คน ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

3. จัดเตรียมความพร้อมด้านบริการของสาขา เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

4. จัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบและสินค้า ให้เพียงพอสอดคล้องกับยอดขาย ต้นทุน รวมถึงประมาณการอย่างมีแบบแผน

5. ควบคุมต้นทุนภายในสาขา เช่น ค่าอุปโภคบริโภค การบริการ ของเสีย ค่าแรงพนักงาน ฯลฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

6. ฝึกอบรมด้านมาตรฐานการทำงาน (Standard) ให้พนักงานภายในร้าน ตามมาตรฐาน SOP ที่บริษัทกำหนด

7. ประสานงานแจ้งซ่อมเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในร้าน หรือประสานงานแจ้งทีม Operation Support

8. บริหารจัดการบุคลากร พัฒนาพนักงานภายในร้าน รวมถึงพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานที่ทำผิดตามกฎระเบียบของบริษัท

9. วิเคราะห์และตรวจสอบคู่แข่ง สถานการณ์ปัจจุบันโดยรอบร้าน เพื่อรายงานและนำเสนอต่อผู้จัดการเขต

10. แจ้งสรรหาคัดเลือกบุคลากรในระดับพนักงานสาขา โดยประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

11. ติดต่อประสานงานกับศูนย์การค้าหรือเจ้าของพื้นที่

12. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการร้าน

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย/หญิง ศาสนาพุทธ

 2. อายุ 28 ปีขึ้นไป

 3. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญญาตรีขึ้นไป

 4. มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้จัดการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป หรือตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

 5. มีความรู้ด้านการวางแผนการขายและควบคุมต้นทุน วางแผนปฏิบัติการในร้าน

 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Google Drive และโปรแกรม Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว และโปรแกรมการขาย (POS) , โปรแกรมการขาย Delivery Platform ต่างๆ

 7. บุคลิกดี มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะการวางแผนและประเมินสถานการณ์ที่ดี

 8. ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description)

1 ตรวจสอบความเรียบร้อยและความพร้อมต่างๆ บริเวณ พื้นที่ขายที่รับผิดชอบ ก่อนและหลังเวลาทำการ

2 ปฎิบัติงานประจำพื้นที่ขาย พร้อมทั้งลงเวลาทำงานเข้า – ออกทุกวัน

3 ตรวจรับ โอนย้าย รับคืน ส่งคืน และเตรียมสินค้าให้เพียงพอกับปริมาณการขายในสต็อก

4 จัดทำสื่อโฆษณาและส่งเสริมการขายสินค้าโปรโมชั่นโดยวิธีต่างๆ ตามความเหมาะสม

5 ดูแลรายการสินค้าประจำพื้นที่ขายและจัดทำเอกสารต่างๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกฝ่าย

6. เสนอขายสินค้า ปิดการขายสินค้า รับชำระจากลูกค้า

7 อื่นๆ ตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น การขายออนไลน์

 

คุณสมบัติ (Qualification)

1. เพศหญิง  อายุ 20 ปีขึ้นไป

2. วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า

3. ประสบการณ์ 1 ปี ในตำแหน่ง และประสบการณ์ด้านการขายสินค้า

4. สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

5. บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

6. มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ

7. กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

8. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

 

 

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติมายัง E-mail :   HR@diana.co.th  

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

- สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

  วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09: 00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น. ( ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description)

1 ตรวจสอบความเรียบร้อยและความพร้อมต่างๆ บริเวณ พื้นที่ขายที่รับผิดชอบ ก่อนและหลังเวลาทำการ

2 ปฎิบัติงานประจำพื้นที่ขาย พร้อมทั้งลงเวลาทำงานเข้า – ออกทุกวัน

3 ตรวจรับ โอนย้าย รับคืน ส่งคืน และเตรียมสินค้าให้เพียงพอกับปริมาณการขายในสต็อก

4 จัดทำสื่อโฆษณาและส่งเสริมการขายสินค้าโปรโมชั่นโดยวิธีต่างๆ ตามความเหมาะสม

5 ดูแลรายการสินค้าประจำพื้นที่ขายและจัดทำเอกสารต่างๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกฝ่าย

6. เสนอขายสินค้า ปิดการขายสินค้า รับชำระจากลูกค้า

7 อื่นๆ ตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น การขายออนไลน์

 

คุณสมบัติ (Qualification)

1. เพศหญิง  อายุ 20 ปีขึ้นไป

2. วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า

3. ประสบการณ์ 1 ปี ในตำแหน่ง และประสบการณ์ด้านการขายสินค้าสินค้าประเภทอุปกรณ์กีฬา

4. สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

5. บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

6. มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ

7. กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

8. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

 

 

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติมายัง E-mail :   HR@diana.co.th  

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

- สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

  วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09: 00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น. ( ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

พนักงานประจำสาขาไดอาน่า หาดใหญ่ ร้าน "ฉวนล่าหม้อไฟ 川辣火"

ลักษณะการทำงาน :

1. บริการลูกค้า, รับออเดอร์-เสิร์ฟ

2. ดูแลงานครัว จัดเตรียมวัตถุดิบ ทำน้ำซุปตามสูตรที่กำหนด

3. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในครัวและพื้นที่ในร้าน

4. ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ไม่จำกัดเพศ

2. อายุ18- 35 ปี

3. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

4. มีประสบการณ์ทำงานในร้านอาหาร

5. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น คล่องแคล่ว

6. มีใจบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส

7. ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน สามารถเข้างานเป็นกะได้

ลักษณะงาน

- รับชำระค่าสินค้าด้วยความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ

- บริการรับเปลี่ยนคืนสินค้าด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

- ให้บริการลูกค้าและพนักงานขายอย่างสุภาพ

- ตอบคำถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นและกิจกรรมให้กับลูกค้า

- รับฟังปัญหาและคำแนะนำจากลูกค้าที่มาใช้บริการ

- ดูแลบริเวณเคาน์เตอร์ให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้บริการ

- จัดสรรอุปกรณ์สนับสนุนการขายให้เพียงพอ เช่น ถุงใส่สินค้า เป็นต้น

 

คุณสมบัติ

- เพศหญิง

- วุฒิการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

- มีความละเอียด รอบคอบ แม่นยำ

- บุคลิกภาพดี สุภาพ รักความสะอาด

- สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

- มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

- รักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี พูดคุยกับลูกค้าได้

 

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติมายัง E-mail :   HR@diana.co.th  

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

- สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

  วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09: 00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น. ( ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

ลักษณะงาน

- ดูแลรับผิดชอบภาพรวมภายในศูนย์อาหาร ( Food Court ) ให้เกิดประสิทธิภาพ และร่วมผลักดันเป้ายอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

- ร่วมพัฒนาร้านค้าเช่าในศูนย์อาหาร และ สรรหาร้านค้าใหม่ๆ

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของร้านค้าภายในศูนย์อาหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เช่น ความสะอาด, ความปลอดภัย และสุขลักษณะอนามัย

- พัฒนาการให้บริการของพนักงานศูนย์อาหาร

- งานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมี Connection ที่ดีกับร้านค้า และหน่วยงานอื่นๆ

- มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- มีใจรักในการให้บริการ

- มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

- สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ และมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาได้ดี

- หากมีประสบการณ์ด้านบริหารศูนย์อาหารมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

*****ยินดีรับผู้เกษียณอายุ*****

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล  HR@diana.co.th

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่074 - 272222 ต่อ 3619

-Work-in เข้ามาสมัครงานวันจันทร์ - ศุกร์ (ช่วงเช้า 09.00 - 11.00 น.) (ช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น.)

 

***งดรับสมัครงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลักษณะงาน

 • ทำความสะอาดพื้นที่ขายภายในศูนย์การค้าฯ
 • ทำความสะอาดห้องน้ำ และสำนักงาน
 • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
 • อื่น ๆ ตามได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง  อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ
 • มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

 

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติมายัง E-mail :   HR@diana.co.th  

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

- สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

- วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09: 00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น. ( ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

สวัสดิการ - ประกันสังคม

- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วัน

- วันหยุดประจำสัปดาห์

- วันหยุดพักร้อนเริ่มต้นที่ 7 วัน

- ยูนิฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการเงินกู้พนักงาน

- ส่วนลดการซื้อสินค้า

- เครดิตพนักงานในการซื้อสินค้า

- เบี้ยเลี้ยงและค่าอาหารปฏิบัติงานต่างพื้นที่

- การฝึกอบรมและพัฒนา

- รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน

วิธีการสมัคร


ผู้สมัครสามารถสมัครงานกับเราได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

:email: ส่งเอกสารสมัครงานผ่านทาง Email : HR@diana.co.th

:telephone_receiver: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 074-272-222 ต่อ 3619

:round_pushpin: สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ 
      วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09:00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:00 - 15:00 น.
      (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ติดต่อเรา
 • บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด สาขาศรีภูวนารถ 55 / 3 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • Email: contact@diana.co.th
 • Phone: 074-272-222