บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด ศูนย์การค้าไดอาน่า ธุรกิจในเครือพิธานกรุ๊ป บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ ศูนย์การค้าแห่งแรกในภาคใต้ตอนล่าง ที่ดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี พร้อมด้วยสวัสดิการและโบนัสพิเศษ (นอกเหนือจากโบนัสปกติ) จ่ายโบนัสปีละ 2 ครั้ง มีเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน และทุนการศึกษาสำหรับลูกพนักงาน พนักงานเข้าใหม่ อายุงาน 6 เดือน มีสิทธิรับโบนัส
มีความต้องการรับสมัครทีมคุณภาพ ดังนี้

ลักษณะงาน

1.มีหน้าที่สร้างคอนเทนต์ ทำรูปหรือวิดีโอสั้นสำหรับ Tiktok

2.หาไอเดียเจ๋งๆ ตามเทรนด์มาสร้างสรรค์ Content แนวใหม่ๆ

3.ประสานงานกับฝ่าย Digital Marketing ในการทำ Content ลงแพลตฟอร์ม หรือ อื่น ๆ ตามที่กำหนด

*ไลฟ์สดขายของได้*

 

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- ไม่จำกัดเพศ

- ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น MS office, ps, canva

- ใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียพื้นฐานได้ เช่น Facebook ,Line OA, IG, Tiktok

- มีความคิดสร้างสรรค์ /กล้าแสดงออก / แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- ชอบลองสิ่งใหม่ๆ ใฝ่รู้ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และอดทนต่อแรงกดดันได้ดี

- ชื่นชอบในการเล่น TikTok

- มีผลงาน ประสบการณ์เกี่ยวกับงาน TikTok content จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล  HR@diana.co.th

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่074 - 272222 ต่อ 3619

-Work-in เข้ามาสมัครงานวันจันทร์ - ศุกร์ (ช่วงเช้า 09.00 - 11.00 น.) (ช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น.)

***งดรับสมัครงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลักษณะงาน

- บริหารยอดขายในแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย

- ทำการวิเคราะห์ยอดขายและหาแนวทางแก้ไขผลักดันยอดขาย

- ตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าเครดิต / บริหารจำนวนสต๊อกสินค้า

- ตรวจสอบและติดตามสินค้า CSMT . by Brand ให้มีจำนวนสต๊อกเพียงพอ

- ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและป้ายในแผนกให้เกิดยอดขายสุงสุด

- ดูแลการบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

- สนับสนุน/ดูแลพนักงานในแผนก

- มีประสบการณ์ห้างสรรพสินค้า พิจารณาป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุระหว่าง 28 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี

- สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

- บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

- มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบดูแล ควบคุม บริหารจัดการงานภายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดทุกสาขาให้เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

- ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิด Supermarket ในแต่ละวัน รวมทั้งการดูแลควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาทั้งหมด ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานร้าน จัดระบบภายในร้าน

- วางแผนส่งเสริมการขาย และกำหนดกลยุทธ์กระตุ้นยอดขาย และบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

- บริหาร Stock สินค้า และสินค้าไม่เคลื่อนไหว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- จัดทำแผนงานประจำปี วางเป้าหมายและกลยุทธ์ต่างๆ ในแต่ละปี

 

คุณสมบัติ

1.เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

3.ประสบการณ์ด้านบริหารงานซูเปอร์มาร์เก็ต 3 ปีขึ้นไป

4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel ได้ดี

5. ประสบการณ์ด้านการจัดการ และบริหารงานในซูเปอร์มาร์เก็ต

     (เคยผ่านงานห้างสรรพสินค้ามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

6. มีความรับผิดชอบและภาวะผู้นำสูง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีประวัติทุจริต

7. สามารถทำงายภายใต้ความกดดันได้

 

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล  HR@diana.co.th

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่074 - 272222 ต่อ 3619

-Work-in เข้ามาสมัครงานวันจันทร์ - ศุกร์ (ช่วงเช้า 09.00 - 11.00 น.) (ช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น.)

***งดรับสมัครงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ(Job Description)

• กำหนดแผนงาน และบริหารงานขายห้างสรรพสินค้า (Department Trade) ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ให้สอดคล้องตาม นโยบาย และทิศทางขององค์กร

• มอบหมายงาน และกระจายเป้ายอดรายได้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม เพื่อบริหารงานขายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

• รับผิดชอบการนำเสนอสินค้า รวมถึงการเจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้ากับทางห้างสรรพสินค้า เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร

• กำกับ ควบคุมการทำงานของทีมขาย และทีม PC ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้ายอดรายได้ที่กำหนดไว้

• วางแผน และกำกับ ควบคุมการฝึกพัฒนา PC เพื่อให้ PC มีความรู้ในตัวสินค้า ตลอดจนมีทักษะการขาย และการบริการที่ดี ตรงตามมาตรฐานขององค์กร

• ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มตลาด ความต้องการของลูกค้า รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่งขันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์การขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• วิเคราะห์ยอดขาย และประมาณการยอดรายได้โดยภาพรวมของฝ่ายขายห้างสรรพสินค้า (Department Trade) ในแต่ละเดือน/ ไตรมาส/ปี อย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อนำข้อมูล ตัวเลขไปใช้ในการวิเคราะห์ รวมถึงเป็นข้อมูลในการวางแผนงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• พัฒนา และขยายช่องทางการขาย เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุม สร้างฐานลูกค้าใหม่ให้เป็นโอกาสในการขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• วางแผนการเข้าเยี่ยมลูกค้า ตลอดจนเข้าตรวจสอบหน้างาน เพื่อควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรม รวมถึงการวางสื่อประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

• วางแผนร่วมกับฝ่ายการตลาด และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย และสร้างภาพลักษณ์ของ Brand ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน

• วิเคราะห์ และวางแผนการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับห้างสรรพสินค้า ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้า และรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

• บริหารจัดการความต้องการของลูกค้า รวมถึงดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจ ตลอดจนตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

• วางแผนแก้ไข และป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของฝ่าย เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

• ตรวจสอบรายงานการขาย รวมถึงรายงานวิเคราะห์สภาพตลาดที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป

• ตรวจสอบ ควบคุมสต็อกสินค้า ควบคุมดูแลและบริหารงาน พนักงานในความรับผิดชอบทุกสาขา

คุณสมบัติ(Qualification)

1. ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 30 – 45 ปี

2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์ 3 – 5  ปี ในตำแหน่ง และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานขาย โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีก

4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งทักษะการพูด และการเขียน

5. ความรู้คอมพิวเตอร์ใน MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

6. มีความรับผิดชอบ ทีมงาน กระตือรือร้น และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

7. มีการจัดระเบียบที่ดี ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และทักษะการทำงานที่หลากหลาย

8. มีทักษะความเป็นผู้นำ และการตัดสินใจที่เฉียบคม

9. มีความเสียสละ รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล  HR@diana.co.th

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่074 - 272222 ต่อ 3619

-Work-in เข้ามาสมัครงานวันจันทร์ - ศุกร์ (ช่วงเช้า 09.00 - 11.00 น.) (ช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น.)

***งดรับสมัครงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ(Job Description)

• กำหนดแผนงาน และบริหารงานขายห้างสรรพสินค้า (Department Trade)

• รับผิดชอบการนำเสนอสินค้า รวมถึงการเจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้ากับทางห้างสรรพสินค้า

• กำกับ ควบคุมการทำงานของทีมขาย และทีม PC

• วิเคราะห์ยอดขาย และประมาณการยอดรายได้โดยภาพรวมของฝ่ายขายห้างสรรพสินค้าในแต่ละเดือน/ ไตรมาส/ปี

• วางแผนร่วมกับฝ่ายการตลาด และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ

• บริหารจัดการความต้องการของลูกค้า รวมถึงดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

• ตรวจสอบ ควบคุมสต็อกสินค้า ควบคุมดูแลและบริหารงาน พนักงานในความรับผิดชอบทุกสาขา

• งานอื่นๆ

 

คุณสมบัติ(Qualification)

1. ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 30 – 45 ปี

2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์ 3 – 5  ปี ในตำแหน่ง และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานขาย โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีก

4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งทักษะการพูด และการเขียน

5. ความรู้คอมพิวเตอร์ใน MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

6. มีความรับผิดชอบ ทีมงาน กระตือรือร้น และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

7. มีการจัดระเบียบที่ดี ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และทักษะการทำงานที่หลากหลาย

8. มีทักษะความเป็นผู้นำ และการตัดสินใจที่เฉียบคม

9. มีความเสียสละ รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. บริหารยอดขายในสาขาที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย หากยอดขายต่ำกว่าเป้าต้องดำเนินการและมีแผนแก้ไขทันที

2. วิเคราะห์ยอดขายในสาขา และหาแนวทางผลักดันวางแผนในเดือนถัดไป

3. ทำการสั่งซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับการขาย

4. บริหารสต็อกสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าการขาย

5. ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้า และป้ายราคาให้ถูกต้องสวยงาม

6. ตรวจสอบและรับผิดชอบให้พื้นที่มีความสะอาด ปลอดภัย

7. ประชุมแจ้งอัพเดตข่าวสาร และโปรโมชั่้นให้พนักงานทราบ

8. ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รับฟังข้อตำหนิและคำชมจากลูกค้าเพื่อนำไปปรับปรุง

9. เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาระเบียบวินัยให้แก่พนักงาน

10. ดูแลพนักงานให้มีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน ได้รับสวัสดิการและความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่

11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างยุติธรรม

 

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ  อายุ 35 ปี ขึ้นไป

2. มีประสบการณ์ตำแหน่งอย่างน้อย 1 – 2 ปี (ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเช่น เซเว่น แฟมิลี่ และอื่นๆ)

3. วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

5. มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

7. มีวุฒิภาวะในการทำงาน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล  HR@diana.co.th

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่074 - 272222 ต่อ 3619

-Work-in เข้ามาสมัครงานวันจันทร์ - ศุกร์ (ช่วงเช้า 09.00 - 11.00 น.) (ช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น.)

***งดรับสมัครงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลักษณะงาน

- ทำยอดขายในแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย

- ตรวจสอบและติดตามสินค้า นับสต็อกสินค้า

- ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและป้ายราคาให้ถูกต้อง

- ดูแลการบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

- นำเสนอสินค้า / ปิดการขายได้

- ดูแลพื้นที่ขายให้มีความสะอาดเรียบร้อย

-มีความรู้เกี่ยวกับแบรนด์เครื่องสำอาง

-มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขาย 1 ปี ขึ้นไป

 

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุระหว่าง 23 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป

- สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

- บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

- มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ

- กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

- สามารถไลฟ์สดขายของได้

- ทำการขายสินค้าของแบรนด์ Lesasha

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล  HR@diana.co.th

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่074 - 272222 ต่อ 3619

-Work-in เข้ามาสมัครงานวันจันทร์ - ศุกร์ (ช่วงเช้า 09.00 - 11.00 น.) (ช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น.)

***งดรับสมัครงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลักษณะงาน

- ดูแลความสะอาดทั้งหมดของร้าน

- จัดเรียงสินค้าให้เต็มอยู่ตลอดเวลา

- รับชำระค่าสินค้าจากลูกค้า

- ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

- รับผิดชอบสต๊อกสินค้า

- รับผิดชอบดูแลสต็อกสินค้าในล็อคของตนเอง

 

คุณสมบัติ

- ไม่ระบุเพศ อายุระหว่าง 22 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 / ปวช. ขึ้นไป

- มีประสบการณ์เซเว่น / บิ๊กซี / โลตัส จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

- มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

- รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ว่องไว 

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล  HR@diana.co.th

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่074 - 272222 ต่อ 3619

-Work-in เข้ามาสมัครงานวันจันทร์ - ศุกร์ (ช่วงเช้า 09.00 - 11.00 น.) (ช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น.)

***งดรับสมัครงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลักษณะงาน

-รับออเดอร์ในแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารออนไลน์ เช่น ไลน์แมน

- ดูแลทำความสะอาดพื้นที่โซนฟู้ดคอร์ท รวมถึงโต๊ะ เก้าอี้และอุปกรณ์ต่างๆ

- เก็บภาชนะอาหารของลูกค้า

- จัดทำเอกสาร PR สั่งซื้อของ สรุปยอดค่าใช้จ่าย และเอกสารธุรการอื่น ๆของฟู้ดคอร์ท

 

คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศอายุ 22-35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

- สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

- มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

- รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี

- ศาสนาพุทธ

***ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่***

 

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล  HR@diana.co.th

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่074 - 272222 ต่อ 3619

-Work-in เข้ามาสมัครงานวันจันทร์ - ศุกร์ (ช่วงเช้า 09.00 - 11.00 น.) (ช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น.)

***งดรับสมัครงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลักษณะงาน

 • มีประสบการณ์ร้าน Amazon หรือ Café   อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป  ( พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • กระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีความเสียสละ

 

    คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • อายุ  23 ปีขึ้นไป  ( ไม่จำกัดเพศ )
 • บุคลิกภาพที่ดี
 • มีประสบการณ์ 6 เดือน

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล  HR@diana.co.th

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่074 - 272222 ต่อ 3619

-Work-in เข้ามาสมัครงานวันจันทร์ - ศุกร์ (ช่วงเช้า 09.00 - 11.00 น.) (ช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น.)

***งดรับสมัครงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หน้าที่งาน

• ตรวจเช็คยอดสินค้า - รับ - ส่ง ตรวจนับยอดรายการสินค้าในสต็อก

•  มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก Supermarket หรือเช็คเกอร์ ห้างสรรพสินค้า

 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป /ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

• วุฒิการศึกษา ปวช./ม.6 ขึ้นไป

• มีความละเอียดรอบคอบและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

• มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ

• มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

 

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล  HR@diana.co.th

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่074 - 272222 ต่อ 3619

-Work-in เข้ามาสมัครงานวันจันทร์ - ศุกร์ (ช่วงเช้า 09.00 - 11.00 น.) (ช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น.)

***งดรับสมัครงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วางนโยบายและวางแผนการเงิน แผนงบประมาณ 

- ควบคุมดูแลปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเงิน/การธนาคารให้ถูกต้องเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ (ตรวจสอบทะเบียนเช็คจ่าย/ตรวจสอบรายงาน ทะเบียนเช็ครับ/ตรวจสอบรายงานเงินสดรับประจำวัน/ตรวจสอบรายงานนำฝากเช็คประจำวัน)

- ควบคุมเงินสดย่อย/ตรวจสอบเอกสารจ่ายตามเงื่อนไขอำนาจอนุมัติ

- ควบคุมและรับผิดชอบสอบทานการจัดทำ BANK RECONCILE 

- สรุปรายงานเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร 

- ติดต่อประสานงานกับธนาคารในเรื่องการเงินต่างๆ

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง  อายุ 30 - 40  ปี 

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน/การธนาคาร

3. ประสบการณ์สายงานบัญชี-การเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี (ธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า/ค้าปลีก)

4. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : Microsoft Office (Excel / Word ใช้ได้ดีคล่องแคล่ว) : Accounting Software / ERP / POS

5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน  สามารถวิเคราะห์ปัญหา  และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ดี

6. มีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีประวัติในการทุจริตมาก่อน

7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้และมีวุฒิภาวะในการควบคุมอารมณ์สูง

 

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล  HR@diana.co.th

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่074 - 272222 ต่อ 3619

-Work-in เข้ามาสมัครงานวันจันทร์ - ศุกร์ (ช่วงเช้า 09.00 - 11.00 น.) (ช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น.)

***งดรับสมัครงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลักษณะงาน

- ดูแลรับผิดชอบภาพรวมภายในศูนย์อาหาร ( Food Court ) ให้เกิดประสิทธิภาพ และร่วมผลักดันเป้ายอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

- ร่วมพัฒนาร้านค้าเช่าในศูนย์อาหาร และ สรรหาร้านค้าใหม่ๆ

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของร้านค้าภายในศูนย์อาหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เช่น ความสะอาด, ความปลอดภัย และสุขลักษณะอนามัย

- พัฒนาการให้บริการของพนักงานศูนย์อาหาร

- งานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมี Connection ที่ดีกับร้านค้า และหน่วยงานอื่นๆ

- มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- มีใจรักในการให้บริการ

- มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

- สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ และมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาได้ดี

- หากมีประสบการณ์ด้านบริหารศูนย์อาหารมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

*****ยินดีรับผู้เกษียณอายุ*****

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล  HR@diana.co.th

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่074 - 272222 ต่อ 3619

-Work-in เข้ามาสมัครงานวันจันทร์ - ศุกร์ (ช่วงเช้า 09.00 - 11.00 น.) (ช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น.)

 

***งดรับสมัครงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลักษณะงาน

1.ตรวจความเรียบร้อยและความพร้อมต่าง ๆ บริเวณ พื้นที่ขายที่รับผิดชอบ ก่อนและหลังเวลาทำการ รวมทั้งความเรียบร้อยของพีซี บีเอ และผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด

2.จัดสรรพนักงานขายให้เพียงพอ ประจำพื้นที่ขาย พร้อมทั้งตรวจเช็คการลงเวลาทำงานของพนักงานขาย

3.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการนำสินค้ามาจัดรายการ โปรโมชั่น ในแต่ละลานโปรโมชั่น

4.จัด Meeting ให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับการขายและรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ประชุมทุกวันก่อนเริ่มงาน

5.เตรียมสินค้าให้เพียงพอกับปริมาณการขายในสต็อก

6.จัดทำสื่อโฆษณาและส่งเสริมการขายสินค้าโปรโมชั่นโดยวิธีต่างๆ ตามความเหมาะสม

7.วิเคราะห์ยอดขายและสภาพการแข่งขันในตลาดปัจจุบันพร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์และกำหนดทิศทางการขายสินค้า

8.จัดทำทะเบียนควบคุมและติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการนำสินค้ามาจัดรายการโปรโมชั่น ในแต่ละลานโปรโมชั่น พร้อมเงื่อนไขการค้าและสินค้าแต่ละประเภท

9.ดูแลรายการสินค้าโปรโมชั่นประจำพื้นที่ขายและจัดทำเอกสารต่างๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกฝ่าย

10. รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

-ไม่จำกัดเพศ

- มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี

- สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

- มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ

- มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

 

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล  HR@diana.co.th

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่074 - 272222 ต่อ 3619

-Work-in เข้ามาสมัครงานวันจันทร์ - ศุกร์ (ช่วงเช้า 09.00 - 11.00 น.) (ช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น.)

***งดรับสมัครงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลักษณะงาน

- รับผิดชอบดูแลเรื่องบัญชีรายได้ทั้งหมดของพื้นที่เช่า

- ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ การยื่นภาษี (ภาษีขาย) ต่างๆ

- ออกใบแจ้งหนี้ และการติดตาม

- จัดทำข้อมูลรายละเอียดงบที่เกี่ยวข้องกับรายได้

- ดูแลเรื่องเงินกู้พนักงานและอื่นๆ  รวมทั้งเครดิตต่างๆ

- ประสานงานกับผู้เช่า และฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกฝ่าย

- หน้าที่อื่นๆ ในส่วนของงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี

- มีประสบการณ์ด้าน บัญชี อย่างน้อย 2-3 ปี

- มีความละเอียดรอบคอบและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ

- มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

 

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล  HR@diana.co.th

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่074 - 272222 ต่อ 3619

-Work-in เข้ามาสมัครงานวันจันทร์ - ศุกร์ (ช่วงเช้า 09.00 - 11.00 น.) (ช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น.)

***งดรับสมัครงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลักษณะงาน

- จัดซื้อจัดหา/ติดต่อ แบร์นสินค้ามาลงขายให้กับทางบริษัท

- การเสนอพื้นที่เช่าและการเจรจาต่อรองซึ่งอาจดำเนินการเสนอด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่กำหนด

- ติดต่อประสานงานหาผู้เช่า พื้นที่ขาย

- สำรวจตลาดคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน และรวบรวมฐานข้อมูลร้านค้า ให้มีสินค้าที่น่าสนใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอขายทดแทนเมื่อพื้นที่เช่าว่างลง

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เซลล์ศูนย์การค้า

-  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

-ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป

- วุฒิการปริญญาตรี

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

- มีความรู้และเปิดกว้างในโลก Social

- มีความรู้ในตัวแบรนด์สินค้าเป้นอย่างดี

- มีทักษะการเจรจาต่อรอง

- มีความกระตือรือร้น มีวินัย ตรงเวลา ทั้งเข้างาน เลิกงาน และ มีความเสียสละ

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

-  ทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้

 

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล  HR@diana.co.th

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่074 - 272222 ต่อ 3619

-Work-in เข้ามาสมัครงานวันจันทร์ - ศุกร์ (ช่วงเช้า 09.00 - 11.00 น.) (ช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น.)

***งดรับสมัครงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ - ประกันสังคม

- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วัน

- วันหยุดประจำสัปดาห์

- วันหยุดพักร้อนเริ่มต้นที่ 7 วัน

- ยูนิฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการเงินกู้พนักงาน

- ส่วนลดการซื้อสินค้า

- เครดิตพนักงานในการซื้อสินค้า

- เบี้ยเลี้ยงและค่าอาหารปฏิบัติงานต่างพื้นที่

- การฝึกอบรมและพัฒนา

- รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน

วิธีการสมัคร


ผู้สมัครสามารถสมัครงานกับเราได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

:email: ส่งเอกสารสมัครงานผ่านทาง Email : HR@diana.co.th

:telephone_receiver: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 074-272-222 ต่อ 3619

:round_pushpin: สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ 
      วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09:00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:00 - 15 : 00 น.
      (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ติดต่อเรา
 • บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด สาขาศรีภูวนารถ 55 / 3 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • Email: contact@diana.co.th
 • Phone: 074-272-222